pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne  

pomiary elektryczne

STANDARDOWE I ZAAWANSOWANE POMIARY ELEKTRYCZNE

 
sitemap
tel.:
784 600 500
     
pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne  
pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne

STANDARDOWE POMIARY ELEKTRYCZNE

- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
- pomiar impedancji pętli zwarcia
- badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych
- Badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
- badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
- badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
- badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

ZAAWANSOWANE POMIARY ELEKTRYCZNE

- pomiary zużycia energii dużych linii produkcyjnych
- analiza sieci jedno i trójfazowej
- rejestracja anomalii napięciowych
- pomiar wskaźnika THD napięć i prądów wszystkich faz
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, B
- nisko napięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
- pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego
- badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem
- badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej
           
Wykonywane pomiary

Wykonujemy w sposób profesjonalny standardowe i zaawansowane pomiary elektryczne, które potwierdzamy dokumentacją sporządzoną w oparciu o dedykowane oprogramowanie. Pomiary wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy mierników i urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne certyfikaty.


pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne


pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne
pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne          

ZAGADNIENIA POMIAROWE:
plan pomiaru
pomiar - metoda porównawcza
pomiar - metoda komparacyjna
pomiar - metoda przestawienia
wyniki pomiarów i ich interpretacja
analiza dokładności pomiarów
cyfrowy pomiar fazy
pomiary napięcia i natężenia prądu


pomiarowe źródła energii elektrycznej
źródła prądu zmiennego
detekcja zera oraz detekcja znaku (różnicy)
metoda kompensacyjna pomiaru napięcia stałego
pomiar napięcia na zasadzie przetwarzania na czas
pomiar napięcia zmiennego
cyfrowa technika pomiaru napięcia chwilowego
Funkcja pomiaru napięcia zmiennego
detektory napięcia zmiennego


detektor znaku
autokompensatory
nieliniowość charakterystyki diod
wzorce pojemności i indukcyjności
detektory napięcia zmiennego
detektor znaku
autokompensatory
nieliniowość charakterystyki diod
wzorce pojemności i indukcyjności

           
 


Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Ogólne wymagania eksploatacji
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118 ogłoszony dnia 1 września 2006 r.] obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku spoczywa na:
a) dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku,
b) właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania, sprzętu i osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia
c) użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych instalacyjnych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu - pomiary elektryczne.

Do obowiązków dostawcy energii elektrycznej w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego instalacji elektrycznej należy, po zainstalowaniu liczników, ich okresowa legalizacja, naprawa lub wymiana, a także uczestnictwo w odbiorze technicznym i uruchomienie (załączenie pod napięcie) instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, jeżeli zmieniają się techniczne warunki zasilania.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych należy:

- uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie,
- uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
- sporządzania planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zmierzeń remontowo-modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji tych planów,
- kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych),
- zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli,
- przeprowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska,
- udział w pracach związanych z likwidacja skutków awarii i zakłóceń,
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
- bieżące działania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej.

Do obowiązków użytkownika lokalu w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego instalacji elektrycznej należy:

- utrzymanie wymaganego stanu bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w lokalu,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
- udostępnienie lokalu w celu wykonania obowiązków obciążających zarządcę budynku oraz dostawcę energii elektrycznej,
- niezwłoczne powiadomienie właściciela lub zarządcy budynku o przypadkach nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych,
- realizacja zaleceń pokontrolnych, określonych podczas kontroli stanu technicznego, obciążających użytkownika lokalu.

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji piorunochronnej w budynku wielorodzinnym obciąża zarządcę (właściciela) budynku - pomiary elektryczne. Do jego obowiązków w tym zakresie należy:

- badanie instalacji, w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia,
- zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,
- zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian,
- zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
- w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środowiska lub mienia - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.03.121.1138 ogłoszony dnia 11 lipca 2003 r.] w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności m.in.:

- użytkowanie elektrycznych urządzeń grzejnych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- stosowanie na osłony źródeł światła (np. klosze, abażury) materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych,jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 50 mm od żarówki,
- instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu i osprzętu instalacji elektrycznych (wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
- ograniczanie (np. zastawianie przedmiotami) dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

Każdy budynek lub zespół budynków powinien posiadać instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku - pomiary elektryczne. Instrukcja eksploatacji powinna zawierać:
- charakterystykę techniczną instalacji (napięcia, prądy znamionowe, układy połączeń) i niezbędne warunki techniczne eksploatacji instalacji,
- opisane czynności związane z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy oraz wyłączeniem instalacji elektrycznej i urządzeń, w warunkach ich normalnej eksploatacji,
- wymagania dotyczące konserwacji instalacji (oględziny, przeglądy, remonty),
- zasady postępowania w czasie awarii, pożaru oraz innych zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej,
- terminy oraz zakresy prób (pomiarów) kontrolnych,
- wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem oraz inne wymagania, dotyczące bezpieczeństwa eksploatowanego budynku.

Zalecenia odnośnie eksploatacji instalacji.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne[ Dz.U.06.89.625 ogłoszony dnia 30 maja 2006 r.] eksploatację urządzeń i instalacji elektrycznych należy prowadzić w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń, racjonalne i oszczędne użytkowanie energii, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia oraz zachowanie wymagań ochrony środowiska. Odnosi się to do wszystkich budynków, w których znajdują się instalacje i urządzenia elektryczne. Instalacje i urządzenia elektryczne występują w budynkach o różnej wielkości i przeznaczeniu. W budynku jednorodzinnym instalacja i urządzenia elektryczne nie należą do skomplikowanych. Stopień skomplikowania rośnie wraz z kubaturą budynku i jego przeznaczeniem (budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej) i jest on najwyższy w dużych zakładach pracy, ale tam występują znacznie zwiększone wymagania w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń - pomiary elektryczne.
Prawidłowa eksploatacja powinna polegać na doborze optymalnych warunków organizacyjno-technicznych i konsekwentnej ich realizacji. Konieczne jest przy tym rozeznanie i ocena poziomu technicznego eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz odpowiedni dobór personelu eksploatującego urządzenia. Ocena wykonywanych prac w ramach oględzin, przeglądów, badań i pomiarów powinna być przedmiotem szczególnej troski osób dozoru. Czynności te mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowej oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz dla podejmowanych na tej podstawie decyzji - pomiary elektryczne.
Oględziny instalacji należy w zasadzie przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat oraz bieżąco w ramach pełnienia czynności eksploatacyjnych. W czasie przeprowadzania oględzin instalacji elektrycznych wskazane jest sprawdzić stan:

- widocznych części przewodów, izolatorów i ich mocowania,
- dławików w miejscach wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, sprzętu i odbiorników energii elektrycznej,
- osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów,
- ochrony przeciwporażeniowej,
- gotowości ruchowej urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania, napisów i oznaczeń.
Terminy i zakresy przeglądów instalacji elektrycznych powinny wynikać z przeprowadzanych oględzin i oceny stanu technicznego instalacji.

Przeglądy instalacji powinny obejmować w szczególności:
- szczegółowe oględziny w zakresie podanym wyżej,
- sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,
- czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę instalacji,
- pomiary w zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji.

Różnica pomiędzy oględzinami a przeglądami polega na tym, że:
- oględziny są to obserwacje i ocena urządzeń oraz instalacji elektrycznych bez przeprowadzania pomiarów i prób, dla wielu urządzeń oględziny są podstawową czynnością w prowadzeniu prawidłowej eksploatacji,
- przeglądy są to kompleksowe czynności diagnostyczne i konserwacyjne, odtwarzające sprawność eksploatacyjną instalacji.

Wyniki przeglądu i kompleksowej oceny stanu instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej są podstawą do podjęcia decyzji o zakresie i terminie prac remontowych, bądź modernizacyjnych.
Kontrole okresowe instalacji.
Prawo budowlane w art. 62 stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządzającego:
- okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - pomiary elektryczne.

Celem okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej jest w szczególności:

1) sprawdzenie prawidłowości ochrony przed:
a) porażeniem prądem elektrycznym,
b) przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,
c) prądami przetężeniowymi (zwarciowymi i przeciążeniowymi),
d) negatywnymi skutkami cieplnymi,
e) skażeniem środowiska, hałasem i drganiami oraz polem elektromagnetycznym,

2) ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz wartości użytkowej poszczególnych elementów instalacji:
a) przewodów i kabli elektrycznych oraz ich połączeń,
b) rozdzielnic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych,
c) sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz konstrukcji wsporczych, mocujących i osłonowych,

3) wykrycie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu odbiorników energii elektrycznej trwale (na stałe) przyłączonych do instalacji, samowolnych przeróbek instalacji przez jej użytkowników oraz wad powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznej,

4) sprawdzenie umieszczenia i czytelności napisów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, schematów i tabliczek znamionowych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

5) wykonanie badań (pomiarów) oraz

6) ustalenie zakresu i terminów wymaganych napraw i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Okresowa kontrola roczna
polega na sprawdzeniu stanu technicznego oraz sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrola ta powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

1) w instalacji elektrycznej - elementów elektrycznych (przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeń i aparatów) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
2) w instalacji piorunochronnej - elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania - pomiary elektryczne.

Kontrola przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat powinna polegać na:

1) sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji oraz urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki,
2) badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Sprawdzenie stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy przeprowadzić przez dokonanie:

- oględzin instalacji elektrycznej,
- badań i prób instalacji elektrycznej,
- oględzin, badań i pomiarów instalacji piorunochronnej.

             
                 
  pomiary elektryczne, pomiary, instalacje elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, instalacje elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, instalacje elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, instalacje elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, instalacje elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, instalacje elektryczne  
NOWOŚCI ELEKTRYCZNE
pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, uslugi elektryczne/pomiary elektryczne, usługi elektryczne, n5.jpg pomiary elektryczne, uslugi elektryczne/pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, uslugi elektryczne/pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, uslugi elektryczne/pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, uslugi elektryczne/pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, uslugi elektryczne/pomiary elektryczne, usługi elektryczne
INFORMACJE ELEKTRYCZNE
pomiary elektryczne, usługi elektryczne pomiary elektryczne, pomiar napięcia pomiary elektryczne, pomiar napięcia pomiary elektryczne, pomiar napięcia
atomy a pomiary elektryczne elektrony a pomiary elektryczne


linki
pomiary oświetlenia
 
                 
         
statystyka                
pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne pomiary elektryczne, pomiary, uslugi elektryczne  
w internecie można nas znaleźć pod frazami: pomiary elektryczne, usługi elektryczne, instalacje elektryczne, elektryk, pomiary, pomiar natężenia, elektryczne, pomiary natężenia, pomiary ochronne, pomiary sieci, pomiary napięcia, pomiary prądu, pomiar, oświetlenie, pomiary oświetlenia, pomiary skuteczności zerowania, pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji uziemień, badania wyłączników różnicowo-prądowych, okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemień, badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń, pomiar parametrów pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowo prądowych, pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego
windy dla niepełnosprawnych ubezpieczenia katowice lady chłodnicze ekspresy do kawy maszyny do lodów krajalnica linia do chleba linie do bułek maszyny piekarnicze pomiary oświetlenia lady chłodnicze baterie słoneczne kolektory słoneczne elektrownie wiatrowe pompy ciepła
               
              Katalog Stron www Katalog Stron SEO